Všeobecné obchodní podmínky

 1 

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

KLADENSKÁ DOPRAVNÍ A STROJNÍ S.R.O. 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ či „VOP“) prodávajícího – společnosti Kladenská dopravní a strojní s.r.o., IČO: 28170679, se sídlem Kladno – Kročehlavy, Wolkerova 2766, PSČ 27201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 130320 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.event-zazitkovyvlak.cz (dále jen „webová stránka“). 
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní vztahy. 
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. V takovém případě mají odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
  6.  
  7. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCHO Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující: 
  8.  

Kladenská dopravní a strojní s.r.o., se sídlem Kladno – Kročehlavy, Wolkerova 2766, PSČ 27201 

Telefonní kontakt: +420 603 925 446 

Emailová adresa: romana@event-zazitkovyvlak.cz 

  1. WEBOVÉ STRÁNKY Na základě vyplnění registračních údajů kupujícího provedeného na webové stránce si může kupující objednat (i) jízdenku na výlet se zážitkovým motorovým vlakem či (ii) zboží, tj. reklamní zboží nabízené prodávajícím (dále také jen „Jízdenku“ či „Zboží“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání Zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 
  2. Při objednávání Zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při Objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
  3.  
  4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Zboží nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen. Ceny nabízeného zboží jsou konečné. Prodávající je plátcem DPH. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány 
  5.  

2 

  1. kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
   • Pro objednání Zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: Kupujícím, tedy jméno a příjmení, kontaktní údaje (e-mail a telefon); 
   • objednávaném Zboží; 
   • způsobu úhrady kupní ceny Zboží; 
   •  
   • Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu elektronickou poštou potvrzení o přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
   • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
   • Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena akceptací objednávky, jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
   • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 
   • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 
   • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího. 
   •  

(dále společně jen jako „objednávka“). 

 1. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

5.2. Výše ceny za Zboží je uvedena v ceníku zveřejněném prodávajícím na webových stránkách a zobrazena v rámci vyplňování objednávkového formuláře. Cena za Zboží je prodávajícím zveřejněna vždy jako celková částka včetně všech daní (zejm. daně z přidané hodnoty) a poplatků. 

5.3. Při objednání Zboží platí za smluvenou cena za zboží uvedená na webových stránkách a zobrazená v objednávkovém formuláři v okamžiku odeslání objednávkového formuláře kupujícím ve smyslu odst. 4.3. těchto VOP. V případě rozporu mezi cenou uveřejněnou na webových stránkách a tou zobrazenou v objednávkovém formuláři se za smluvenou považuje cena zobrazená v objednávkovém formuláři. 

5.4. V případě, že kupující pro úhradu ceny za zboží ve smyslu článku 5.1. těchto VOP zvolí bezhotovostní bankovní převod na bankovní účet prodávajícího, uvede prodávající v e-mailové zprávě o potvrzení objednávky zaslané prodávajícím kupujícímu podle čl. 4.3. těchto VOP pokyny 3 

pro uskutečnění takovéto platby (např. číslo bankovního účtu prodávajícího, variabilní symbol, specifický symbol apod.). 

5.5. Bezprostředně po uhrazení ceny za Jízdenku prodávající zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce objednanou Jízdenku ve formátu PDF. Bezprostředně po uhrazení ceny za zboží – reklamní předměty prodávající zašle kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce objednané zboží. Závazek kupujícího uhradit cenu za zboží je splněn připsáním příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 

5.6. Daňový doklad – fakturu za Průvodce zašle kupujícímu prodávající v elektronické podobě na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. 

5.7. Pokud z důvodu na straně prodávajícího nebude možné Jízdenku využít/uplatnit (zejména v případě zrušení výletu), má kupující právo na vrácení plné částky jím uhrazené ceny za zrušenou Jízdenku zpět na účet, z něhož byla předmětná částka uhrazena. 

5.8. Pokud z jakéhokoliv důvodu na straně kupujícího nebude možné Jízdenku využít/uplatnit, nemá kupující právo na vrácení kupní ceny za Jízdenku či jakékoliv její části; tímto není dotčeno ustanovení čl. 7 těchto VOP. 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 
 2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující vždy u prodávajícího, a to buď písemně v listinné podobě, nebo elektronicky na e-mailové adrese prodávajícího uvedené v čl. 2.1. těchto VOP. Kupující bude o průběhu a vyřízení uplatnění jeho práva z vadného plnění informován prostřednictvím e-mailového účtu, který uvedl jako kontaktní v rámci objednávky. 
 3.  
 4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

7.1. Kupující má ve smyslu § 1829 odst. 1 právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí kupující prodávajícímu odeslat nejpozději poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může kupující rovněž zasílat na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. 2.1. těchto VOP. 

7.2. Pro odstoupení od Smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy tvořící Přílohu č. 1 těchto VOP. 

7.3. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že právo na odstoupení od smlouvy se ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku nevztahuje na Jízdenku, tj. zboží v digitální podobě dodané a využité prodávajícím v průběhu 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

8.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.2. Vyřizování stížností kupujícího jako spotřebitele zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v čl. 2.1. těchto VOP. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího předá prodávající způsobem zvoleným kupujícím, jinak na e-mail kupujícího uvedený v uživatelském účtu. 4 

8.8 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít nabízené zboží nebo programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 

8.9 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

8.10 Kupující bere na vědomí, že zakoupením Jízdenky současně uzavírá s prodávajícím přepravní smlouvu ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího. Kupující zakoupením Jízdenky potvrzuje, že se seznámil se Smluvními přepravní podmínky prodávajícího, rozumí jim a zavazuje se je dodržovat. 

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mailová adresa: adr@coi.cz. 

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

8.6. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7. Kupující může být pro účely smlouvy a těchto VOP doručováno na jeho e-mailovou adresu uvedenou v rámci uživatelského účtu, pakliže kupující výslovně nevyžaduje jiný způsob doručování. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1. V souvislosti s plněním podle smlouvy bude docházet ze strany prodávajícího ke zpracování osobních údajů kupujícího, které jsou kupujícím poskytnuty za účelem uzavření kupní smlouvy nebo jakkoliv jinak během trvání vztahu založeného kupní smlouvou (dále jen „Osobní údaje“). Pro vyloučení pochybností, prodávající bude zpracovávat Osobní údaje kupujícím poskytnuté mu v souvislosti s prodejem Zboží, tedy zejména s realizací objednávek apod. 

9.2. Prodávající je správcem osobních údajů (dále jen „správce“) v rozsahu čl. 9.1. těchto VOP. Prodávajícího lze v souvislosti se zpracováním Osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese a telefonním čísle uvedených v čl. 2.1. těchto VOP. 

9.3. Základní účel zpracování Osobních údajů je definován předmětem kupní smlouvy, zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné zejména pro splnění kupní smlouvy. V souvislosti s předmětem 5 

těchto smluv má správce dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy. Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů. 

9.4. Některé Osobní údaje bude prodávající jakožto správce zpracovávat i za účelem nabízení dalších svých služeb či produktů formou přímého marketingu, což je oprávněným zájmem správce. 

9.5. Po ukončení smluvního vztahu založeného kupní smlouvou bude správce některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti. Toto zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 

9.6. Osobní údaje bude po ukončení smluvního vztahu založeného kupní smlouvou správce zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu s kupujícím. Jedná se o oprávněný zájem správce. 

9.7. Osobní údaje Správce nebude předávat dalším subjektům. Osobní údaje bude mít správce uloženy po dobu trvání kupní smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu bude mít správce Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu. 

9.8. Subjekty údajů (tzn. fyzické osoby, k nimž se Osobní údaje vztahují) májí právo požadovat od správce přístup k jejich Osobním údajům, tzn. právo získat od správce potvrzení, zda jejich Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k jejich Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále mají právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů. 

9.9. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a zároveň není splněna některé z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na výmaz jejich Osobních údajů. 

9.10. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na omezení zpracování jejich Osobních údajů. 

9.11. V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v čl. 9.6. těchto VOP mají subjekty údajů právo vznést námitku proti zpracování jejich Osobních údajů. V takovém případě bude povinností správce prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebude dále Osobní údaje zpracovávat. 

9.12. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v čl. 9.4. těchto VOP mají subjekty údajů právo vznést námitku proti tomuto zpracování jejich Osobních údajů. V takovém případě nebude již jejich Osobní údaje pro tento účel správce dále zpracovávat. 

9.13. Veškerá zde uvedená práva může subjekt údajů uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na správce. 

9.14. V případě, že se bude subjekt údajů domnívat, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz. 6 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, zejména (nikoliv však výlučně) v souvislosti se změnou související legislativy, technickou změnou související s prodejem zboží nebo v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů prodávajícího. Změnou VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP. Prodávající je povinen oznámit změnu VOP kupujícím alespoň 7 dní před účinností této změny. Kupující je oprávněn odmítnout změnu VOP sdělením prodávajícímu písemně na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v článku 2.1. těchto VOP a požádat o zrušení svého uživatelského účtu ke dni účinnosti změny VOP. V případě, že kupující ve lhůtě do dne účinnosti nového znění VOP neoznámí prodávajícímu, že odmítá změnu VOP, má se za to, že změnu VOP akceptoval. 

10.2. Vztah založený kupní smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP se řídí právním řádem České republiky. Obsahuje-li vztah založený kupní smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se takový vztah rovněž právním řádem České republiky. Tím není kupující jako spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

10.3. K řešení sporů mezi smluvními stranami (mimo případy uvedené v čl. 8.3. a 8.4. těchto VOP) jsou příslušné obecné soudy České republiky. 

10.4. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

10.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. 

10.6. Přílohu č. 1 těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

10.7. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1.2023 

V Praze dne 1.1.2023 

Kladenská dopravní a strojní s.r.o. 7 

Příloha č. 1 

Odesílatel: 

Jméno a příjmení: 

Bydliště: 

(případně e-mail, tel. číslo): 

Adresát: 

Kladenská dopravní a strojní s.r.o., IČO: 28170679, Kladno – Kročehlavy, Wolkerova 2766, PSČ 27201 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 

Dne [⦁] jsem si na Vašich internetových stránkách https://www.event-zazitkovyvlak.cz objednal zboží [⦁], číslo objednávky [⦁], v hodnotě [⦁] Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne [⦁]. 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši [⦁] Kč na můj bankovní účet číslo [⦁] nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 

V [⦁] 

Jméno a příjmení spotřebitele 

(podpis)